I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

RSM Connectax Hungary Kft. (a továbbiakban „Adatkezelő”)

 • Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall épület 4. emelet
 • Levelezési cím: 1139 Budapest, Lomb utca 30-32.
 • Cégjegyzékszám. 01-09-320751
 • E-mail: info@connectax.hu
 • Telefon: +36 1 886 3700
 • Honlap: https://www.connectax.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl ki.

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete

III. FOGALMAK

 1. „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 2. „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 3. „közérdekű adat”:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 4. „közérdekből nyilvános adat”: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendel;
 5. „azonosítható természetes személy”: azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 6. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 7. „az adatkezelés korlátozása”:”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 8. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 9. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 10. „adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 11. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 12. „címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 13. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 14. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 15. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 16. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 17. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 18. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
 19. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
  1. a)személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
  2. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 20. „információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

IV. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

1. Kapcsolatfelvétel, szerződés létesítése

Az Adatkezelő az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli:

 • a) név (cégnév)
 • b) pozíció
 • c) cím
 • d) e-mail cím
 • e) telefonszám

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a felek közötti szerződéses kapcsolat létesítéséhez, a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Amennyiben a szerződéskötés során kapcsolattartóként harmadik személy kerül meghatározásra, akkor a kapcsolattartó adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A kezelt adatok a szerződéses kapcsolat során folyamatosan megőrzésre kerülnek, kivéve, ha a kapcsolattartó személyében változás áll be, ebben az esetben a változást követő 1 éven belül a vonatkozó adatok törlésre kerülnek. Amennyiben a kapcsolattartási adatok a felek között megkötött szerződésben is rögzítésre kerülnek, akkor az adatok a szerződés megőrzésére vonatkozó számviteli szabályok szerint a jogviszony megszűnését követő 8 évig kerül megőrzésre.

Érdekmérlegelési teszt összefoglalása a harmadik fél kapcsolattartók adatainak kezelése kapcsán:

Az adatkezelés célja: A megkötött szerződések teljesítésével összefüggő hatékony kommunikáció elősegítése
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogalap az adatkezelő partnerének jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Az érintett személyes adatok köre: név, e-mailcím, telefonszám, postacím
A személyes adatok forrása: A szerződést megkötő és kapcsolattartó személyt kijelölő személy
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelésére őrzési idejére irányadó határidő az irányadó,
Az Adatkezelő jogos érdekének meghatározása: Szerződés felek közötti kapcsolattartás biztosítása.
Az adatkezelés szükségességének vizsgálata: Kapcsolattartó kijelölése nélkül a kommunikáció nem valósulhat meg a felek között.
Az érintettek jogait és szabadságait ért sérelem: Az érintett adatai megismerhetőek lesznek egy az érintett nézőpontjából harmadik személynek tekinthető fél számára, akivel nem áll jogviszonyban.
Érdekmérlegelés eredménye: Az adatkezelés során az Adatkezelő harmadik személyek részére a kapcsolattartó adatait nem adja át, kizárólag a szerződések előkészítésével és a szerződés tárgyának biztosításával foglalkozó munkatársak ismerhetik meg, ezért az adatkezelés arányos korlátozást jelent a kapcsolattartó adatainak tekintetében. Az adatkezelésre csak a feltétlenül szükséges mértékben kerül sor.

2. A Honlap általános használata során kezelt adatok

a) sütik (cookies): A honlap egyes szolgáltatásainak teljes körű igénybe vételéhez a “cookie-k” fogadását javasoljuk. A “cookie” egy olyan kis szövegrészlet, amely személyre szabott információkat tartalmaz és amelyet az érintett böngészője az érintett számítógépén tárol el. A cookie-k célja az, hogy segítenek számunkra a visszatérő látogatók felismerésében, a testre szabott látogatói funkciók megvalósításában illetve a felhasználói bejelentkezések (azonosítás, hitelesítés) lebonyolításában. Amennyiben többet szeretne tudni a sütikről az alábbi linken további tájékoztatást kaphat:
https://europa.eu/youreurope/citizens/cookies/index_hu.htm;

Feltétlenül szükséges sütik
Név Domain Típus Lejárat Leírás
_grecaptcha www.google.com harmadik fél 6 hónap A Google reCAPTCHA végrehajtásakor beállít egy szükséges cookie-t (_grecaptcha) kockázatelemzése céljából.
Statisztikai sütik
Név Domain Típus Lejárat Leírás
_gid .connectax.hu saját 1 nap Ezt a cookie-t a Google Analytics állítja be. Minden egyes meglátogatott oldal egyedi értéket tárol és frissít, és az oldalmegtekintések számlálására és nyomon követésére szolgál.
_gat_UA-120161686-1 .connectax.hu saját 1 perc Ez a Google Analytics által beállított minta típusú cookie, ahol a név mintaeleme tartalmazza a hozzá tartozó fiók vagy webhely egyedi azonosító számát. Ez a _gat cookie egy változata, amely a Google által a nagy forgalmú webhelyeken rögzített adatok mennyiségének korlátozására szolgál.
_ga .connectax.hu saját 2 év Ez a cookie név a Google Universal Analytics szolgáltatáshoz van társítva, amely a Google gyakrabban használt elemző szolgáltatásának jelentős frissítése. Ez a cookie az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám kliensazonosítóként történő hozzárendelésével. A webhely minden oldalkérelmében szerepel, és a látogatói, munkamenet- és kampányadatok kiszámításához használják a webhelyelemzési jelentésekhez.
Marketing sütik
Név Domain Típus Lejárat Leírás
test_cookie .doubleclick.net harmadik fél 15 perc Ezt a cookie-t a DoubleClick (amely a Google tulajdonosa) állítja be annak meghatározására, hogy a webhely látogatójának böngészője támogatja-e a cookie-kat.
_fbp .connectax.hu saját 3 hónap A Facebook egy sor hirdetési termék szállítására használja, például valós idejű ajánlattételt harmadik fél hirdetőitől.
_gcl_au .connectax.hu saját 3 hónap A Google AdSense arra használja, hogy kísérletezzen a hirdetési hatékonysággal a szolgáltatásaikat használó webhelyeken.

Az adatkezelés jogalapja

 • Munkamenet sütik

A munkamenet sütik alkalmazása a mind az Adatkezelő jogszerű érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Érdekmérlegelési teszt a munkamenet sütik kapcsán:

Az adatkezelés célja: A honlap működésének biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogalap az adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy a honlapot olyan módon tudja üzemeltetni, hogy a látogatók információt szerezzenek, az adatkezelővel kapcsolatba léphessenek.
Az érintett személyes adatok köre: munkamenet sütik elhelyezésével gyűjtött adatok
A személyes adatok forrása: Az érintett
Az adatkezelés időtartama: A munkamenet időtartama
Az Adatkezelő jogos érdekének meghatározása: Honlap üzemeltetése
Az adatkezelés szükségességének vizsgálata: Amennyiben a munkamenet sütik alkalmazására nem kerülhet sor, a honlap nem üzemeltethető megfelelően.
Az érintettek jogait és szabadságait ért sérelem: Az érintett ideiglenes jelleggel adatokat ad át az adatkezelő részére.
Érdekmérlegelés eredménye: Tekintettel arra, hogy a honlap üzemeltetése nem csak az adatkezelő, de az érintett érdeke is, ezért a korlátozott ideig tartó, azonosításra nem alkalmas adatkezelés arányban áll az érintett jogainak korlátozásával
 • Használatot támogató kényelmi sütik

A használatot támogató sütik alkalmazásának lehetősége az érintett döntésén, illetve hozzájárulásán múlik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.

b) Google analytics szolgáltatás

Google (Google analytics szolgáltatás) által közölt adatok:

az adatkezelés kizárólag statisztikai célból valósul meg annak érdekében, hogy a honlap látogatottsági adatait felhasználva az Adatkezelő a felhasználói élményt fokozhassa, a megismert adatokat az Adatkezelő statisztikai adatokként tárolja, személyes adatokat nem ismer meg. A gyűjtött adatok továbbítása során a Google az Általános Szerződési Feltételeket alkalmazza az online hirdetésekkel és a mérésekkel kapcsolatos személyes adatoknak Európán kívülre történő továbbítására.

Amennyiben többet szeretne tudni a Google Analytics szolgáltatásról az alábbi honlapon tájékozódhat:
https://support.google.com/analytics#topic=3544906

Az alábbi oldalon pedig lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás hozzáférését korlátozza az alábbi oldalról eltölthető alkalmazás segítségével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

V. EGYES SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

Tekintettel arra, hogy az általunk fejlesztett alkalmazások mind funkciókban, mind a kezelt adatok körében eltérhetnek egymástól, ezért az egyes szolgáltatások kapcsán a specifikus adatkezelésről az adott szolgáltatás, illetve alkalmazással összefüggésben adunk tájékoztatást azzal, hogy az általános szabályok, tehát a kapcsolattartás cookie-k kezelése ezekben az esetekben is irányadóak lesznek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés a felek közötti szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása érdekében történik. A kezelt adatok, illetve az adatokat tartalmazó dokumentumok közül azok, amelyek az adatkezelő szempontjából számviteli dokumentumnak minősül a szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 évig kerül megőrzésre, a szolgáltatás nyújtása során rendelkezésre bocsátott többi dokumentum a szolgáltatás nyújtásának befejezésével törlésre kerülnek.

VI. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az adatokhoz való hozzáférés és annak adattovábbítása.
Az érintett által megadott személyes adatokat csak az Adatkezelő vezető tisztségviselője és erre kijelölt munkatársai ismerhetik meg, illetve szükség szerint az adatok kezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adatkezelések során:
a) személyes adatokat is érinti informatikai kérdések megoldása során a Professional Information Technology Kft. (Székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4. C. ép. fszt.; Cg.: 01-09-353262),
b) szerver-hoszting kérdésekben Websupport Magyarország Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cg.: 01-09-381419)
c) a szolgáltatás nyújtásához szükséges program fejlesztése során a fejlesztéssel megbízott társaság munkatársai – kizárólag a programozási feladatok ellátása céljából – eshetőlegesen hozzáférhetnek az adatokhoz;
d) kapcsolattartás, ajánlatok kezelése, szerződéskötés előkészítése során a RSM Hungary Zrt. (1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall. ép. IV. em. cjsz: 01-10-045727 adószám: 14020867-2-41) közreműködését veszi igénybe.
e) ügyvédi, jogi közreműködést igénylő ügyekben a Szűcs & Partneri Ügyvédi Iroda (székhely. 5000 Szolnok, Madách utca 35.);

Az Adatkezelő ezen túlmenően csak jogszabályban meghatározott esetben adja át a személyes adatokat más személyek vagy állami szervek, hatóságok számára.

VII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén (1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall épület 4. emelet) található szervereken, tárolja, melyek 24 órás őrzéssel védettek. A rendszerekhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében az Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatát.

A személyes adatok kezeléséhez emellett az Adatkezelő a Google (Analytics) szolgáltatását veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásspecifikus adatvédelmi közleményben másként nem szerepel, az érintett lakhelyétől függ, hogy ki az adatok kezeléséért felelős adatkezelő, a Google-szolgáltatásoknak az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban élő felhasználói esetében a Google Ireland Limited; amelynek székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Amennyiben a szolgáltatások során átadott adatok tárolására külföldön kerül sor, akkor a felhasználó adataihoz az adatkezelő a “Principle of least privilege” elvek alapján biztosít hozzáférést.

VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 1. A tájékoztatáskéréshez való jog
  Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:
 • milyen személyes adatot,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a munkavállaló által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A kérelem teljesítését megelőzően az Adatkezelő kérheti a személyes adatban történt változás megfelelő igazolását (például lakcím megváltozása, viselt név megváltozása). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

3. A törléshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintetett.

4. A zároláshoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, tehát az érintett kérésére az Adatkezelő az adatokat adathordozóra kiírva az érintettnek átadja.

6. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például az érintett tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az érintett szerint az Adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha folyamatban lévő hatósági eljárás során a személyes adatait tartalmazó megkeresését az Adatkezelő átadja a hatóság számára.

IX. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Mindenekelőtt hiszünk abban, hogy a személyes kapcsolatfelvétel sok esetben segíthet a konfliktusok feloldásában, ezért észrevételeivel bátran forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén.

Egyéb esetekben a vitás helyzetek az alábbi fórumokon kezelhető:
1. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek

2. Felügyeleti Hatósághoz intézett bejelentés
Az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak a kezelésével jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
+36 1 391 1400
+36 1 391 1410 (fax)
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu